אמנת שירות

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה"), מיום, 01.05.2018, כפי שפורסמו חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-3, "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים" ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
"קרנות סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ" ("הסוכנות") והפועלים מטעמה, מתחייבים זאת בפני לקוחות הסוכנות כדלקמן:
להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.

דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות הינם כדלקמן:
כתובת למשלוח דואר: בולטימור 21 , עכו . דוא"ל: [email protected] טלפונים: 1-800-077174
פקס : 04-8247662.
שעות פעילות ומענה טלפוני : ימים א-ה ,בין השעות 08:30-17:00.


• ישנה אפשרות ליצירת קשר 24 שעות ביממה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקס וקבלת מענה תוך שני ימים עסקים .
• הסוכנות תבצע טיפול שוטף במוצרים בהם תמנה אותנו כסוכנים מטפלים למול הגופים המוסדיים השונים.
לתת מענה מתאים ללקוח על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים מהפניה, בכל בקשה לתאום פגישה או שיחה.

לתת ללקוח מענה ראשוני לפניה תוך 2 ימי עסקים מהפניה, המענה יכלול תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר לבקשתו, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותה, תוך 3 ימי עסקים.
להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.

הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך שנמצא הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.
ככל שמי מהסוכנות יקבלו הודעה כי, חל ללקוח בתחום הפנסיוני שינוי בנושאים הבאים: הצטרפות או עזיבת מקום עבודה / גידול בשכר / שיני מבנה הפקדות בפנסיה / שינוי במצבו המשפחתי / שינוי בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי, ייזום בעל הרישיון פניית שירות, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מקבלת ההודעה, לצורך בחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של הלקוח נוכח השינויים.

אם במשך שנתיים לא יובא לידיעת בעל הרישיון אודות שינוי במצב הלקוח, כאמור בסעיף ‏8 לעיל, כי אז ייזום בעל הרישיון בעצמו פניית שירות ללקוח לצורך בירור מצבו.
ככל ששירותיו של בעל הרישיון יחויבו בתשלום שכר ו/או החזר הוצאות, ייערך הסכם בכתב בין בעל הרישיון לבין הלקוח טרם מתן השירות, והעתקו יימסר ללקוח.

להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח (או למיופה כוחו), שפנה בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך

מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו וזאת תוך 2 ימים עסקים (תביעה = דרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות בהתאם לחוזה ביטוח/תקנון קרן פנסיה או קופת גמל, שלא במסגרת ייעוץ ו/או ייצוג משפטי).
הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים. כמו כן יכירו את המוצרים אותם הסוכנות משווקת.

הסוכנות מתחייבת כי לצורך האמור בסעיף 12 לעיל, הפועלים בשמה ועובדיה ישתתפו מעת לעת בהדרכות/השתלמויות מקצועיות והכשרות שונות.

תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
הסוכנות מינתה את גב' שיר הראל כאחראית שירות .